Wiele osób posiadających własne przestrzenie ogrodowe decyduje się na wstawianie do nich różnego rodzaju konstrukcji wolnostojących. Jedną z nich jest wiata garażowa, która umożliwia przechowywanie pojazdu. Dowiedz się, czy na jej budowę potrzebne pozwolenie oraz czy wymaga ona zgłoszenia. 

Co to jest wiata według prawa budowlanego?

Prawo budowlane nie zawiera konkretnej definicji wiaty garażowej. Można ją natomiast znaleźć w tzw. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Dokument podkreśla, że tego rodzaju konstrukcja jest pomieszczeniem naziemnym, które nie posiada obudowy ściennej ze wszystkich stron bądź jest całkowicie pozbawione ścian. Wiata jest uważana za szczególny rodzaj budynku niemieszkalnego. Warto dodatkowo wspomnieć, że najczęściej konstrukcja jest wsparta na czterech słupach, stanowiących jej fundament. Umożliwia przechowywanie pojazdów, zwiększając ich ochronę przed pojawiającymi się opadami atmosferycznymi i innymi czynnikami szkodzącymi kondycji auta. 

Wiata – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Osoby, które chcą zdecydować się na budowę wiaty w swoim ogrodzie, bardzo często zastanawiają się, jakie formalności są do tego niezbędne. Nikt bowiem nie chce narażać się na działania niezgodne z prawem. Stawiając tego rodzaju konstrukcję wolnostojącą, należy wziąć pod uwagę dwie kwestie: uzyskanie pozwolenia oraz zgłoszenie chęci przeprowadzenia robót budowlanych.

Czy budowę wiaty trzeba zgłaszać?

Prawo budowlane w artykule 29. określa dwa rodzaje wiat:

 • wolnostojące wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2. 

Pierwszy przypadek jest związany z koniecznością zgłoszenia chęci budowy konstrukcji, jednak nie wymaga uzyskania pozwolenia. Należy podkreślić, że jest to możliwe w momencie, gdy liczba obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Zamiar budowy tego rodzaju wiaty należy zgłosić do odpowiedniego organu.

W drugim przypadku nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłaszania chęci prac budowlanych. Trzeba jednak podkreślić, że w dokumencie mowa jest o tych konstrukcjach, które są sytuowane na działkach, na których znajduje się mieszkalny budynek. Możliwe jest to również w przypadku terenów, na których postawiony jest budynek przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba wiat nie może jednak przekroczyć dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Aby postawienie konstrukcji garażowej było możliwe bez zbędnych formalności, należy również pamiętać o tym, aby roboty nie były prowadzone przy obiekcie lub na obszarze, który jest wpisany do rejestru zabytków. Budowa nie może również zostać oceniona jako szkodliwa dla środowiska. 

Gdzie zgłosić budowę wiaty?

O chęci rozpoczęcia budowy wiaty garażowej należy poinformować odpowiednie osoby. Nie jest to jednak czynność skomplikowana. Dokument zaświadczający wystarczy dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Miasta bądź Starostwa Powiatowego. Warto w takim przypadku poza faktem zamiaru postawienia wiaty garażowej, załączyć również informacje o:

 • sposobie wykonania konstrukcji,
 • rodzaju wiaty garażowej,
 • dacie rozpoczęcia prac budowlanych.

Dobrze również dołączyć oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania gruntem, na którym ma być postawiona konstrukcja oraz mapkę z oznaczeniem miejsca, w którym ma się ona znaleźć. 

Czy na budowę wiaty potrzebne jest pozwolenie?

Planując realizację niektórych inwestycji budowlanych, obowiązkowe jest uzyskanie na to odpowiedniego pozwolenia. Dotyczy to na przykład:

 • mieszkań wielorodzinnych,
 • budynków biurowych,
 • budynków przemysłowych.

Pozwolenie traktowane jest jako niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych decyzja administracyjna. Ta formalność nie jest jednak konieczna w przypadku chęci postawienia wiaty garażowej. Mimo to należy spełnić pewne warunki techniczne, które zostały ustalone przez Ministra Infrastruktury. Jeśli nie zostaną one zapewnione, pozwolenie na budowę wiaty garażowej może być wymagane. 

Wiata – ile od granicy?

Brak konieczności uzyskania pozwolenia w trakcie budowy wiaty nie zwalnia z obowiązku zadbania o pewne sprawy techniczne, które umożliwiają bezpieczne i legalne postawienie konstrukcji. Do najważniejszych z nich należą kwestie takie, jak:

 • prawidłowo zachowana granica z działką – w przypadku użytkowania wiaty jako miejsce postojowe zachowanie odległości 3 m pomiędzy nim a granicą z działką,
 • odpowiednie odległości między wiatą a drogą – jeśli wiata ma się znaleźć na terenie zabudowy, to odległość od zewnętrznej jezdni drogi gminnej wynosi 6 m, powiatowej 8 m, a krajowej 10 m,
 • prawidłowa granica z działką sąsiadującą – wody spływające z zadaszenia nie mogą spływać na inną, sąsiednią nieruchomość,
 • odpowiednia odległość od publicznych placów zabaw i boisk dziecięcych – dystans taki powinien wynosić 7 m.

Podkreśla się, że ze względu na brak jednolitej definicji określającej cechy charakterystyczne wiaty stawianej w przestrzeniach przydomowych, mogą pojawiać się niejasności co do ostatecznych wymogów formalnych. W niektórych przypadkach Urząd Miasta odrzuca zgłoszenie budowy wiaty i nakazuje przedstawienie dokumentu, wnoszącego o pozwolenie. Zazwyczaj jednak stawienia konstrukcji jest mało problematyczne i nie wymaga dużej ilości formalności. 

Poprzedni wpis Następny wpis