adres
ul. Leśna 1, 42-713 Pawełki
zegar
Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00
Strona główna > Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Koła poziome Koła poziome

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest Zakład Stolarski Krzysztof Kempa z siedzibą w Pawełkach, ul. Leśna 1, 42-713 Pawełki, identyfikujący się numerem identyfikacji podatkowej 5751716368 (dalej „Sprzedający”).

2. OWS stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.

3. OWS są dostępne przed zawarciem umowy dla drugiej strony zawierającej umowę (dalej „Kupujący”) w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej Sprzedającego https://kempar.pl.

4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.

6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

 

DEFINICJE

§2

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1. Sprzedający – Zakład Stolarski Krzysztof Kempa, ul. Leśna 1, 42-713 Pawełki, NIP: 5751716368.

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.

4. Produkty – rzeczy ruchome, towary, usługi i dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego telefonicznie, na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6. Potwierdzenie – pisemne lub telefoniczne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności. Potwierdzenie pisemne jest wysyłane do Kupującego, który wyrazi chęć otrzymania dokumentu podając swój adres e-mail przy składaniu zamówienia.

 

ZAWARCIE UMOWY

§3

1. Informacje dotyczące towarów i usług (dalej „Produkty”) zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

3. Kupujący może złożyć zamówienie telefonicznie lub pisemnie, także drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego lub e-mailem.

4. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

– Dane osobowe

– Numer kontaktowy

– Adres dostawy zamówienia

– Określenie nazwy handlowej wskazanego Produktu

– Ilość zamówionego towaru

– Specyfikację Produktu (wymiary, kolor, pokrycie dachu)

– Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu

5. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (za pomocą poczty elektronicznej, jeśli Kupujący na etapie składania zamówienia wyrazi chęć otrzymania Potwierdzenia podając swój adres e-mail). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Sprzedający, po otrzymaniu zamówienia, może również skontaktować się z Kupującym w celu ustalenia szczegółowych informacji i telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

 

PŁATNOŚCI I CENY

§4

1. Cena za Produkt (oraz związane z nim usługi montażu, dostawy i opcji dodatkowych) stanowiący przedmiot umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej” ” przez Sprzedającego faktury VAT lub rachunku, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.

3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.

4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub rachunku lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

6. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

7. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

8. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

9. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

11. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do miejsca montażu. Montażyści przenoszą towar z samochodu do wskazanego miejsca, przyjmując odległość maksymalną 20 metrów. W przypadku gdy odległość przekracza 20 metrów, lecz nie przekracza 150 metrów, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150 złotych za każde dodatkowe 50 metrów. W sytuacji, gdy odległość przekracza 200 metrów, kupujący jest zobowiązany do zapewnienia od dwóch do czterech dodatkowych osób do pomocy przenoszenia elementów.

 

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

§5

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.

2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego; b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; c) nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; d) działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan produktu oraz jakość dostarczonego towaru, a następnie podpisać protokół odebrania produktu w stanie zgodnym z oczekiwaniami, który zostanie dostarczony przez dostawcę.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

 

GWARANCJA

§6

1. Sprzedający zapewnia gwarancję na swoje wyroby przez okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia produktu, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta, a także spełnia swoje przeznaczenie i właściwości techniczne. Dodatkowo, aby gwarancja obowiązywała, kupujący musi pomalować wyroby w ciągu 6 miesięcy od daty montażu.

2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania; nieprawidłowej konserwacji; napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

 

SIŁA WYŻSZA

§7

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.”