REGULAMIN KONKURSU „Kempar w Twoim ogrodzie”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Kempar w Twoim ogrodzie” (dalej: „Konkurs”) i jednocześnie Fundatorem nagród jest spółka pod firmą: Kempar, ul. Leśna 1, 42-713 Pawełki, NIP: 575 171 63 68 (dalej jako „Organizator”).
 2. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2 TERMIN i MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/KemparPL (dalej: „Profil”).
 2. Konkurs rozpoczyna się opublikowaniem postu konkursowego 16 października 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 listopada 2020 roku do godziny 24:00.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 4 ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 16.11.2020 roku udostępnić na swoim profilu na Facebooku zdjęcie zakupionego produktu z zewnątrz lub wewnątrz oraz skomentować post konkursowy udostępniony na profilu https://www.facebook.com/KemparPL potwierdzając tym samym chęć uczestniczenia w konkursie.
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe kilka razy.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
 6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 7. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com.
 8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.
 9. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór laureata Konkursu (dalej: „Laureat”) odbędzie się 17 października 2020 roku o godzinie 12:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Komisja sporządza protokół z przebiegu swoich obrad.
 10. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest jakość wykonanego zdjęcia oraz ilość reakcji (like’ów) pod zdjęciem.
 11. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń poprzez ich ogłoszenie w poście na Profilu Facebook, z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na portalu: www.facebook.com.

§ 5 NAGRODY

 1. W konkursie Jury wybierze trzech lauretów, którzy otrzymają nagrodę w postaci bonu o wartości 1500 zł, 1000 zł i 500 zł do wykorzystania na zakup produktu firmy Kempar.
 2. Wartość nagrody w Konkursie nie przekracza kwoty zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.)
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani obrotowi handlowemu.
 5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 5 pkt 6 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu. w każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com. w przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem platformy społecznościowej Facebook (www.facebook.com).
 3. Uczestnik oświadcza, że wraz z publikacją zadania konkursowego przekazuje prawa autorskie do dzieła Fundatorowi oraz Organizatorowi konkursu.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs Kempar w Twoim ogrodzie” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
 6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

§ 8 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator, tj. Kempar, ul. Leśna 1, 42-713 Pawełki, NIP: 575 171 63 68
  2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych Organizatorowi w związku z organizacją Konkursu.
  3. Kempar, ul. Leśna 1, 42-713 Pawełki, NIP: 575 171 63 68 Niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:
   • w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;
   • w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  4. Uczestnik Konkursu – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1907 z późn. zm.) – może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem otrzymywania od Organizatora lub Fundatora informacji handlowej drogą elektroniczną lub sms lub telefonicznie. Zgoda Uczestnika Konkursu może być w każdej chwili cofnięta.
  5. Uczestnik Konkursu posiada prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, zaś od dnia wejścia w życie RODO posiadać będzie prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) lub od dnia 25 maja 2018 roku RODO.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 roku.
 2. Link do regulaminu dostępny jest pod postem konkursowym na profilu Facebook Fundatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/KemparPL oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.